PTS Home | Recruitment Solutions | Training Services | Contact | Site Map

PTS Training & Testing
 
Welcome to www.ptstesting.com THAI | ENG    
PTS Home
Recruitment Solutions
Introduction
PTS Testing Center
List of Tests
Personality Inventory
Service Personality Inventory
Supervisory Readiness
Managerial Readiness
Work Values Inventory
Cognitive Aptitude
English Language Aptitude
Adv. English Language Aptitude
Training
Order
FAQ
About
Contact

Supervisory Readiness Test
แบบทดสอบความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน

สิ่งที่สดทอบ
 ความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน 7 ด้าน
 • ความเข้าใจบทบาทหัวหน้า (Understand Supervisor’s Roles)
 • ทัศนคติทางบวกต่อลูกน้อง (Positive People Attitude)
 • แนวโน้มการเป็นผู้นำทีมที่ดี (Team Leadership)
 • แนวโน้มการนำแบบสั่งสอน (Paternalistic Leadership)
 • แนวโน้มการใช้อำนาจบังคับ (Dictatorial Leadership)
 • แนวโน้มที่จะขัดแย้งกับลูกน้อง (Conflicts with Followers)
 • การแก้ปัญหาการบังคับบัญชา (Solve People Problems)
ผู้รับการทดสอบ
 พนักงาน/ผู้สมัครงาน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ที่ต้องการเป็นหัวหน้างาน
เวลาที่ใช้
 50 นาที
การแสดงผล
 ความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน
 • ความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน 5 ด้าน โดยจำแนกความพร้อมแต่ละด้าน ออกเป็น 9 ระดับ โดยเทียบกับ กลุ่มมาตรฐาน 4 กลุ่ม
  • กลุ่ม Managers
  • กลุ่ม Senior Supervisors
  • กลุ่ม Junior Supervisors
  • กลุ่ม Foremen / Leaders
 • คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปรับปรุงของผู้รับการทดสอบ เพื่อให้สามารถเป็นหัวหน้าที่ดี
ประโยชน์
 ใช้คัดเลือกผู้จะดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือทดสอบประสิทธิภาพของหัวหน้างานปัจจุบัน เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
 ผลการทดสอบทั้งหมดเป็นไฟล์ Adobe PDF ซึ่งสามารถปรินต์ได้อย่างง่าย รายงานอ่านง่ายเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักง่ายฝ่ายบุคคลก็สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย หากท่านสนใจตัวอย่างรายงานแบบทดสอบ
คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อพีทีเอสหัวข้อที่ใกล้เคียง: แนะนำระบบทดสอบบุคลากรพีทีเอส
Printable View    

PTS Home | Recruitment Solutions | Training Services | Contact | Site Map
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.